Zorgvisie

 

  1. Vanuit ons opvoedingproject

   Wij willen steeds kiezen voor ‘het beste’ voor het kind.  Hierbij durven we het kind centraal stellen, zodat het maximale ontplooiingskansen krijgt.  Wij willen dus oog hebben voor het totale kind: hoofd, hart en handen.

    Kinderen hebben recht op vorming, aangepast aan hun mogelijkheden.  Bijzondere aandacht gaat naar ‘de zwakke’ en ’de kansarme’ leerling en er wordt ingespeeld op de noden via gedifferentieerd onderwijs.

  2. Vanuit de naam van onze school 

   Er zijn veel soorten kameleons.  Maar ook op onze school hebben we te maken met een groot aantal verschillen.  We proberen rekening te houden met de eigenheid van iedere persoon, maar dan op een manier dat we toch tot harmonie proberen te komen.  We streven naar eenheid in de veelheid.

    Een kameleon toont zijn gevoelens.  We zijn er stellig van overtuigd dat het welbevinden van kinderen bijdraagt, ja, zelfs voorwaarde is om tot leren te komen.

    Een kameleon stapt heel behoedzaam over de takken.  Hij zoekt telkens houvast met een poot vooraleer hij de volgende stap zet.  Ook wij willen kinderen in de mate van het mogelijke laten leren volgens hun eigen tempo.  We vinden het belangrijk dat geen stappen in het leerproces worden overgeslagen.  Daarom proberen we te differentiëren en te individualiseren.

  3. In een beeld
  4. Theoretisch kader

   We geloven heel sterk in de groei van kinderen.  We zijn er ook van overtuigd dat een kind niet kan leren wat nog te moeilijk is.  Het is belangrijk dat sterke kanten en talenten van kinderen worden aangesproken om optimaal te leren.  (Handelingsgericht werken – Meervoudige intelligentie).

   We geloven ook heel sterk in het aandeel van de leerkracht in het leerproces.  De leerkracht doet eroe.  Hij/zij levert een cruciale rol aan de positieve ontwikkeling van kinderen en leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.  


  5. Een continuüm van zorg

   De zorg binnen onze school komt overal voor.  Het is een manier van kijken naar, van denken over, van zijn,….   We bouwen onze zorg op rond het zorgcontinuüm.  Dit is het kader waarbinnen we onze zorg uitbouwen. Het woord continuüm duidt op een doorlopend, aansluitend geheel.  Vandaar ook het gebruik van de stippellijnen.  De zorg voor kleuters en leerlingen vloeit als vanzelf over van de ene naar de andere fase.  

   • Fase O:  Brede basiszorg

    Dit is de zorg die bovenaan staat.  Het is de zorg die je als klasleerkracht biedt aan alle leerlingen, rekening houdend met hun verschillen.  Die verschillen situeren zich op verschillende vlakken:  (sub)culturele achtergrond, motivatie, leerstijl, leervermogen, talenten, fysieke ontwikkeling, psychologische ontwikkeling, persoonlijkheid,….  Als leerkracht speel je een belangrijke rol om die beginsituatie in te schatten en van daaruit te zorgen voor een krachtige leeromgeving.  Dit vraagt een gedifferentieerde aanpak binnen de klas.  Het zorgteam kan ondersteuning bieden bij dit proces.  Bij grote klasgroepen opteren we ook voor teamteaching.

   • Fase 1: Verhoogde zorg

    In sommige gevallen is een verhoogde zorg nodig.  Dit wordt gesignaleerd aan het zorgteam via informele gesprekken of via Pre-MDO. Het is mogelijk dat deze leerlingen ook verder besproken worden op het MDO (met CLB).  De leerkracht voorziet met hulp van het zorgteam extra begeleiding binnen de klascontext.  Externe hulpverlening (logo, kine, … ) kan ook reeds ingeschakeld worden. Bedoeling is dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum blijft volgen.

   • Fase 2: Uitbreiding van de zorg

    In een aantal gevallen volstaat de verhoogde zorg niet.  In deze fase doen we een beroep op de expertise en/of hulp van externen.  We gaan op zoek, in overleg met ouders en CLB naar meer ondersteuning.  Eventueel kunnen externen ingeschakeld worden (Gon, kiné, logo, psycholoog, kinderpsychiater, revalidatiecentrum, onderzoekscentrum, …). De zorgcoördinator bewaakt de  communicatie en het overleg tussen de betrokken partijen.

   • Fase 3: Overstap naar een school op maat

    Het kan zijn dat ook de uitbreiding van de zorg onvoldoende ondersteuning biedt.  Indien er een individueel handelingsplan en curriculum nodig is dat binnen de school niet kan geboden worden, adviseren we de overstap naar een school waar meer specifieke hulp kan geboden worden.  We begeleiden de ouders samen met het clb in dit proces.


    

   De uitgangspunten van dit zorgcontinuüm kunnen we alleen verwezenlijken door een constructieve samenwerking en communicatie met ouders, collega’s, clb en eventuele andere externen.

   In ons zorgplan krijg je een overzicht van de vooraf geplande acties.  6. In de praktijk

   Handelingsgericht werken helpt ons om onze interne werking te optimaliseren.  Vanuit de 7 uitgangspunten, proberen we onze zorg te optimaliseren.