Opvoedingsproject

OP WEG NAAR EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJK OPVOEDINGSPROJECT

 1. Onze school wil een Geloofsgemeenschap zijn.

  Wij reiken kinderen een christelijke visie op God, de mens en de wereld aan. Wij hebben de opdracht in onze godsdienstlessen kinderen verder kennis te laten maken met de leer en het leven van Jezus Christus.

  Wij blijven zoeken om onze christelijke zingeving en beleving te laten doordringen  in heel het schoolgebeuren.

  Wij proberen vanuit de bijbelse boodschap alle vormen van discriminatie uit te sluiten.  Wij hebben respect voor andere culturen.  Wij willen een school zijn die open staat voor het anders zijn.

  Van de ouders wordt tenminste verwacht dat zij loyaal zijn tegenover de geloofsopvoeding die aan kinderen wordt gegeven.  De kinderen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die in schoolverband worden gehouden.


 2. Onze school wil een Leefgemeenschap zijn.

  Wij bouwen aan een kindvriendelijk klimaat waarin kinderen een goede houding meekrijgen en leren liefdevol met elkaar omgaan.  Verder krijgen zij hier de elementaire regels van beleefdheid mee en worden ze opgevoed tot ordelijke mensen.  Uiteraard wordt hen ook discipline bijgebracht.

  In een sfeer van respect streven we naar een hechte school- en klasgemeenschap.  En verder willen we positieve relaties ontwikkelen tussen alle participanten binnen en buiten de school. Wij willen een leefgemeenschap zijn waarin waarden als eerlijkheid, voornaamheid en medevoelen ontwikkeld worden en waarin er kan geleerd worden vanuit fouten.  We willen de kinderen ook leren troosten en leren omgaan met verdriet.  Kortom, we willen een school zijn waarin gewerkt wordt aan sociale vaardigheden, waarin men attentvol is en waar er tijd voor stilte is.


 3. Onze school wil een Leergemeenschap zijn.

  Wij willen steeds kiezen voor "het beste" voor het kind.  Hierbij durven we het kind centraal stellen, zodat het maximale ontplooiingskansen krijgt.  We willen dus oog hebben voor het totale kind : hoofd, hart en handen. Wij willen een school zijn die aandacht heeft voor het milieu en de ontwikkelingslanden, die kinderen bijbrengt dat alle beetjes helpen. En ook een school die de culturele interesse van leerlingen stimuleert, die werkt aan het leren leren en die de zelfstandigheid van kinderen bevordert. Kinderen hebben recht op vorming, aangepast aan hun mogelijkheden. Bijzondere aandacht gaat naar "de zwakke" en "de kansarme" leerling en er wordt ingespeeld op de noden via gedifferentieerd onderwijs. Via muzische opvoeding, beeldopvoeding en bewegingsopvoeding trachten wij ook zoveel mogelijk talenten van kinderen te laten ontwikkelen.  Verder vinden we ook sport en naschoolse sportactiviteiten belangrijk. Bij dit alles willen wij onszelf voortdurend bevragen en openstaan voor vernieuwing.

   

  Vinden jullie dit ook de moeite om jullie er voor in te zetten ?